test

Khóa học kế toán tại đại học SMU-test 01
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Thời gian học: 3 năm
Khóa học kế toán tại đại học ABC
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Thời gian học: 3 năm
Khóa học kế toán tại đại họcC DEF
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Thời gian học: 3 năm
Khóa học kế toán tại đại học XFG
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Thời gian học: 3 năm
Khóa học kế toán tại đại học PUD
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Thời gian học: 3 năm
Khóa học kế toán tại đại học SWO
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Thời gian học: 16
 • Học phí: 3500$
 • Học bổng: 55% - 95%
Cử nhân Phân tích kinh doanh (Bachelor of Business Analytics) _T
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Thời gian học: 36
 • Học phí: 34000AUD
 • Học bổng: 20% - 80%
Cử nhân Phân tích kinh doanh (Bachelor of Business Analytics) 2
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Thời gian học: 36
 • Học phí: 34000AUD
 • Học bổng: 20% - 80%
Cử nhân Phân tích kinh doanh (Bachelor of Business Analytics)
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Thời gian học: 36
 • Học phí: 34000AUD
 • Học bổng: 20% - 80%
Cử nhân Kinh doanh – Bachelor of Business
 • Trường học: Đại học Deakin
 • Quốc gia: Úc
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Bậc học: Đại học
 • Thời gian học: 36
 • Học phí: 34.600AUD
 • Học bổng: 20% - 100%
Cử nhân Kinh doanh (Quản lý Thể thao) – Bachelor of Business (Sport Management)
 • Trường học: Đại học Deakin
 • Quốc gia: Úc
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Bậc học: Đại học
 • Thời gian học: 36
 • Học phí: 34.600AUD
 • Học bổng: 20% - 100%
Cử nhân Thương mại – Bachelor of Commerce
 • Trường học: Đại học Deakin
 • Quốc gia: Úc
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Bậc học: Đại học
 • Thời gian học: 36
 • Học phí: 35.800AUD
 • Học bổng: 20% - 100%
Cử nhân Marketing (Tâm lý học) – Bachelor of Marketing (Psychology)
 • Trường học: Đại học Deakin
 • Quốc gia: Úc
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Bậc học: Đại học
 • Thời gian học: 36
 • Học phí: 34.600AUD
 • Học bổng: 20% - 100%
Cử nhân Quản trị Nhân sự (Tâm lý học) – Bachelor of Human Resource Management (Psychology)
 • Trường học: Đại học Deakin
 • Quốc gia: Úc
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Bậc học: Đại học
 • Thời gian học: 36
 • Học phí: 34.600AUD
 • Học bổng: 20% - 100%
Cử nhân Tài sản và Bất động sản – Bachelor of Property and Real Estate
 • Trường học: Đại học Deakin
 • Quốc gia: Úc
 • Ngành học: Kinh doanh và quản trị
 • Bậc học: Đại học
 • Thời gian học: 36
 • Học phí: 31.200AUD
 • Học bổng: 20% - 100%
Cử nhân Thương mại (Kế toán) – Bachelor of Commerce (Accounting)
 • Trường học: Đại học Deakin
 • Quốc gia: Úc
 • Ngành học: Kế toán - Kiểm toán
 • Bậc học: Đại học
 • Thời gian học: 36
 • Học phí: 35.800AUD
 • Học bổng: 20% - 100%