Danh sách các ngành đang thiếu nhân lực và được ưu tiên định cư Úc

  • du-hoc-inec

Danh sách các ngành đang thiếu nhân lực và được ưu tiên định cư Úc

Ngày đăng Nov. 16, 2018 - Người đăng: Minh Tâm

Bộ Di trú và Bảo vệ Biên giới Úc (DIBP) cập nhật, công bố các ngành đang thiếu nhân lực tại Úc, ưu tiên định cư Úc thuộc danh sách Medium and Long-term Strategic Skills List, Short‑term Skilled Occupation List và Regional Occupation List có hiệu lực từ ngày 15/03/2018.

Trong đó:

  • Medium and Long-term Strategic Skills List là danh sách tay nghề chiến lược trung và dài hạn
  • Short‑term Skilled Occupation List là danh sách tay nghề ưu tiên ngắn hạn
  • Regional Occupation List là danh sách tay nghề ưu tiên tại các vùng được chỉ định

MLTSSL là danh sách các ngành được ưu tiên định cư ÚcMLTSSL là danh sách các ngành đang thiếu nhân lực tại Úc trung và dài hạn

Công ty Du học INEC giới thiệu đến bạn danh sách các ngành đang thiếu nhân lực tại Úc, là căn cứ để bạn chọn cho mình ngành học phù hợp khi du học Úc và có cơ hội việc làm rộng mở.

STT

Ngành nghề

Mã ANZSCO

Danh sách

Thẩm định

1

Construction project manager

133111

MLTSSL

VETASSESS

2

Engineering manager

133211

MLTSSL

(a) Engineers Australia; or

(b) AIM

3

Child care centre manager

134111

MLTSSL

TRA

4

Nursing clinical director

134212

MLTSSL

ANMAC

5

Primary health organisation manager

134213

MLTSSL

VETASSESS

6

Welfare centre manager

134214

MLTSSL

ACWA

7

Accountant (general)

221111

MLTSSL

CPAA; or

ICAA; or

IPA

8

Management accountant

221112

MLTSSL

CPAA; or

IPA; or

CAANZ

9

Taxation accountant

221113

MLTSSL

CPAA; or

IPA; or

CAANZ

10

External auditor

221213

MLTSSL

CPAA; or

IPA; or

CAANZ

11

Internal auditor

221214

MLTSSL

VETASSESS

12

Actuary

224111

MLTSSL

VETASSESS

13

Land economist

224511

MLTSSL

VETASSESS

14

Valuer

224512

MLTSSL

VETASSESS

15

Management consultant

224711

MLTSSL

VETASSESS

16

Architect

232111

MLTSSL

AACA

17

Landscape architect

232112

MLTSSL

VETASSESS

18

Surveyor

232212

MLTSSL

SSSI

19

Cartographer

232213

MLTSSL

VETASSESS

20

Other spatial scientist

232214

MLTSSL

VETASSESS

21

Chemical engineer

233111

MLTSSL

Engineers Australia

22

Materials engineer

233112

MLTSSL

Engineers Australia

23

Civil engineer

233211

MLTSSL

Engineers Australia

24

Geotechnical engineer

233212

MLTSSL

Engineers Australia

25

Quantity surveyor

233213

MLTSSL

AIQS

26

Structural engineer

233214

MLTSSL

Engineers Australia

27

Transport engineer

233215

MLTSSL

Engineers

28

Electrical engineer

233311

MLTSSL

Engineers Australia

29

Electronics engineer

233411

MLTSSL

Engineers Australia

30

Industrial engineer

233511

MLTSSL

Engineers Australia

31

Mechanical engineer

233512

MLTSSL

Engineers Australia

32

Production or plant engineer

233513

MLTSSL

Engineers Australia

33

Aeronautical engineer

233911

MLTSSL

Engineers Australia

34

Agricultural engineer

233912

MLTSSL

Engineers Australia

35

Biomedical engineer

233913

MLTSSL

Engineers Australia

36

Engineering technologist

233914

MLTSSL

Engineers Australia

37

Environmental engineer

233915

MLTSSL

Engineers Australia

38

Naval architect

233916

MLTSSL

Engineers Australia

39

Agricultural consultant

234111

MLTSSL

VETASSESS

40

Agricultural scientist

234112

MLTSSL

VETASSESS

41

Forester

234113

MLTSSL

VETASSESS

42

Medical laboratory scientist

234611

MLTSSL

AIMS

43

Veterinarian

234711

MLTSSL

AVBC

44

Physicist (medical physicist only)

234914

MLTSSL

ACPSEM

45

Early childhood (pre-primary school) teacher

241111

MLTSSL

AITSL

46

Secondary school teacher

241411

MLTSSL

AITSL

47

Special needs teacher

241511

MLTSSL

AITSL

48

Teacher of the hearing impaired

241512

MLTSSL

AITSL

49

Teacher of the sight impaired

241513

MLTSSL

AITSL

50

Special education teachers (nec)

241599

MLTSSL

AITSL

51

Medical diagnostic radiographer

251211

MLTSSL

ASMIRT

52

Medical radiation therapist

251212

MLTSSL

ASMIRT

53

Nuclear medicine technologist

251213

MLTSSL

ANZSNM

54

Sonographer

251214

MLTSSL

ASMIRT

55

Optometrist

251411

MLTSSL

OCANZ

56

Orthotist or prosthetist

251912

MLTSSL

AOPA

57

Chiropractor

252111

MLTSSL

CCEA

58

Osteopath

252112

MLTSSL

AOAC

59

Occupational therapist

252411

MLTSSL

OTC

60

Physiotherapist

252511

MLTSSL

APC

61

Podiatrist

252611

MLTSSL

APodA; or

ANZPAC

62

Audiologist

252711

MLTSSL

VETASSESS

63

Speech pathologist

252712

MLTSSL

SPA

64

General practitioner

253111

MLTSSL

MedBA

65

Specialist physician (general medicine)

253311

MLTSSL

MedBA

66

Cardiologist

253312

MLTSSL

MedBA

67

Clinical haematologist

253313

MLTSSL

MedBA

68

Medical oncologist

253314

MLTSSL

MedBA

69

Endocrinologist

253315

MLTSSL

MedBA

70

Gastroenterologist

253316

MLTSSL

MedBA

71

Intensive care specialist

253317

MLTSSL

MedBA

72

Neurologist

253318

MLTSSL

MedBA

73

Paediatrician

253321

MLTSSL

MedBA

74

Renal medicine specialist

253322

MLTSSL

MedBA

75

Rheumatologist

253323

MLTSSL

MedBA

76

Thoracic medicine specialist

253324

MLTSSL

MedBA

77

Specialist physicians (nec)

253399

MLTSSL

MedBA

78

Psychiatrist

253411

MLTSSL

MedBA

79

Surgeon (general)

253511

MLTSSL

MedBA

80

Cardiothoracic surgeon

253512

MLTSSL

MedBA

81

Neurosurgeon

253513

MLTSSL

MedBA

82

Orthopaedic surgeon

253514

MLTSSL

MedBA

83

Otorhinolaryngologist

253515

MLTSSL

MedBA

84

Paediatric surgeon

253516

MLTSSL

MedBA

85

Plastic and reconstructive surgeon

253517

MLTSSL

MedBA

86

Urologist

253518

MLTSSL

MedBA

87

Vascular surgeon

253521

MLTSSL

MedBA

88

Dermatologist

253911

MLTSSL

MedBA

89

Emergency medicine specialist

253912

MLTSSL

MedBA

90

Obstetrician and gynaecologist

253913

MLTSSL

MedBA

91

Ophthalmologist

253914

MLTSSL

MedBA

92

Pathologist

253915

MLTSSL

MedBA

93

Diagnostic and interventional radiologist

253917

MLTSSL

MedBA

94

Radiation oncologist

253918

MLTSSL

MedBA

95

Medical practitioners (nec)

253999

MLTSSL

MedBA

96

Midwife

254111

MLTSSL

ANMAC

97

Nurse practitioner

254411

MLTSSL

ANMAC

98

Registered nurse (aged care)

254412

MLTSSL

ANMAC

99

Registered nurse (child and family health)

254413

MLTSSL

ANMAC

100

Registered nurse (community health)

254414

MLTSSL

ANMAC

101

Registered nurse (critical care and emergency)

254415

MLTSSL

ANMAC

102

Registered nurse (developmental disability)

254416

MLTSSL

ANMAC

103

Registered nurse (disability and rehabilitation)

254417

MLTSSL

ANMAC

104

Registered nurse (medical)

254418

MLTSSL

ANMAC

105

Registered nurse (medical practice)

254421

MLTSSL

ANMAC

106

Registered nurse (mental health)

254422

MLTSSL

ANMAC

107

Registered nurse (perioperative)

254423

MLTSSL

ANMAC

108

Registered nurse (surgical)

254424

MLTSSL

ANMAC

109

Registered nurse (paediatrics)

254425

MLTSSL

ANMAC

110

Registered nurses (nec)

254499

MLTSSL

ANMAC

111

ICT business analyst

261111

MLTSSL

ACS

112

Systems analyst

261112

MLTSSL

ACS

113

Analyst programmer

261311

MLTSSL

ACS

114

Developer programmer

261312

MLTSSL

ACS

115

Software engineer

261313

MLTSSL

ACS

116

ICT security specialist

262112

MLTSSL

ACS

117

Computer network and systems engineer

263111

MLTSSL

ACS

118

Telecommunications engineer

263311

MLTSSL

Engineers Australia

119

Telecommunications network engineer

263312

MLTSSL

Engineers Australia

120

Barrister

271111

MLTSSL

A legal admissions authority of a State or Territory

121

Solicitor

271311

MLTSSL

A legal admissions authority of a State or Territory

122

Clinical psychologist

272311

MLTSSL

APS

123

Educational psychologist

272312

MLTSSL

APS

124

Organisational psychologist

272313

MLTSSL

APS

125

Psychologists (nec)

272399

MLTSSL

APS

126

Social worker

272511

MLTSSL

AASW

127

Civil engineering draftsperson

312211

MLTSSL

(a) Engineers Australia; or

(b) VETASSESS

128

Civil engineering technician

312212

MLTSSL

VETASSESS

129

Electrical engineering draftsperson

312311

MLTSSL

Engineers Australia

130

Electrical engineering technician

312312

MLTSSL

TRA

131

Radio communications technician

313211

MLTSSL

TRA

132

Telecommunications field engineer

313212

MLTSSL

Engineers Australia

133

Telecommunications network planner

313213

MLTSSL

Engineers Australia

134

Telecommunications technical officer or technologist

313214

MLTSSL

Engineers Australia

135

Automotive electrician

321111

MLTSSL

TRA

136

Motor mechanic (general)

321211

MLTSSL

TRA

137

Diesel motor mechanic

321212

MLTSSL

TRA

138

Motorcycle mechanic

321213

MLTSSL

TRA

139

Small engine mechanic

321214

MLTSSL

TRA

140

Sheetmetal trades worker

322211

MLTSSL

TRA

141

Metal fabricator

322311

MLTSSL

TRA

142

Pressure welder

322312

MLTSSL

TRA    

143

Welder (first class)

322313

MLTSSL

TRA

144

Fitter (general)

323211

MLTSSL

TRA

145

Fitter and turner

323212

MLTSSL

TRA

146

Fitter-welder

323213

MLTSSL

TRA

147

Metal machinist (first class)

323214

MLTSSL

TRA

148

Locksmith

323313

MLTSSL

TRA

149

Panelbeater

324111

MLTSSL

TRA

150

Bricklayer

331111

MLTSSL

TRA

151

Stonemason

331112

MLTSSL

TRA

152

Carpenter and joiner

331211

MLTSSL

TRA

153

Carpenter

331212

MLTSSL

TRA

154

Joiner

331213

MLTSSL

TRA

155

Painting trades worker

332211

MLTSSL

TRA

156

Glazier

333111

MLTSSL

TRA

157

Fibrous plasterer

333211

MLTSSL

TRA

158

Solid plasterer

333212

MLTSSL

TRA

159

Wall and floor tiler

333411

MLTSSL

TRA

160

Plumber (general)

334111

MLTSSL

TRA

161

Airconditioning and mechanical services plumber

334112

MLTSSL

TRA

162

Drainer

334113

MLTSSL

TRA

163

Gasfitter

334114

MLTSSL

TRA

164

Roof plumber

334115

MLTSSL

TRA

165

Electrician (general)

341111

MLTSSL

TRA

166

Electrician (special class)

341112

MLTSSL

TRA

167

Lift mechanic

341113

MLTSSL

TRA

168

Airconditioning and refrigeration mechanic

342111

MLTSSL

TRA

169

Technical cable jointer

342212

MLTSSL

TRA

170

Electronic equipment trades worker

342313

MLTSSL

TRA

171

Electronic instrument trades worker (general)

342314

MLTSSL

TRA

172

Electronic instrument trades worker (special class)

342315

MLTSSL

TRA

173

Chef

351311

MLTSSL

TRA

174

Cabinetmaker

394111

MLTSSL

TRA

175

Boat builder and repairer

399111

MLTSSL

TRA

176

Shipwright

399112

MLTSSL

TRA

177

Aquaculture farmer

121111

STSOL

VETASSESS

178

Cotton grower

121211

STSOL

VETASSESS

179

Flower grower

121212

STSOL

VETASSESS

180

Fruit or nut grower

121213

STSOL

VETASSESS

181

Grain, oilseed or pasture grower (Aus)/field crop grower (NZ)

121214

STSOL

VETASSESS

182

Grape grower

121215

STSOL

VETASSESS

183

Mixed crop farmer

121216

STSOL

 VETASSESS

184

Sugar cane grower

121217

STSOL

VETASSESS

185

Vegetable grower (Aus)/market gardener (NZ)

121221

STSOL

VETASSESS

186

Crop farmers (nec)

121299

STSOL

VETASSESS

187

Apiarist

121311

STSOL

VETASSESS

188

Beef cattle farmer

121312

STSOL

 VETASSESS

189

Dairy cattle farmer

121313

STSOL

VETASSESS

190

Mixed livestock farmer

121317

STSOL

VETASSESS

191

Pig farmer

121318

STSOL

VETASSESS

192

Poultry farmer

121321

STSOL

VETASSESS

193

Sheep farmer

121322

STSOL

 VETASSESS

194

Livestock farmers (nec)

121399

STSOL

VETASSESS

195

Mixed crop and livestock farmer

121411

STSOL

VETASSESS

196

Sales and marketing manager

131112

STSOL

VETASSESS

197

Advertising manager

131113

STSOL

VETASSESS

198

Corporate services manager

132111

STSOL

VETASSESS

199

Finance manager

132211

STSOL

(a) CPAA; or

(b) IPA; or

(c) CAANZ

200

Human resource manager

132311

STSOL

AIM

201

Research and development manager

132511

STSOL

VETASSESS

202

Manufacturer

133411

STSOL

VETASSESS

203

Production manager (forestry)

133511

STSOL

VETASSESS

204

Production manager (manufacturing)

133512

STSOL

VETASSESS

205

Production manager (mining)

133513

STSOL

VETASSESS

206

Supply and distribution manager

133611

STSOL

AIM

207

Health and welfare services managers (nec)

134299

STSOL

VETASSESS

208

School principal

134311

STSOL

VETASSESS

209

Education managers (nec)

134499

STSOL

VETASSESS

210

ICT project manager

135112

STSOL

ACS

211

ICT managers (nec)

135199

STSOL

ACS

212

Arts administrator or manager

139911

STSOL

VETASSESS

213

Laboratory manager

139913

STSOL

VETASSESS

214

Quality assurance manager

139914

STSOL

VETASSESS

215

Specialist managers (nec) except:

(a) ambassador; or

(b) archbishop; or

(c) bishop

139999

STSOL

VETASSESS

216

Cafe or restaurant manager

141111

STSOL

VETASSESS

217

Hotel or motel manager

141311

STSOL

VETASSESS

218

Accommodation and hospitality managers (nec)

141999

STSOL

VETASSESS

219

Customer service manager

149212

STSOL

VETASSESS

220

Conference and event organiser

149311

STSOL

VETASSESS

221

Transport company manager

149413

STSOL

VETASSESS

222

Facilities manager

149913

STSOL

VETASSESS

223

Dancer or choreographer

211112

STSOL

VETASSESS

224

Music director

211212

STSOL

VETASSESS

225

Music professionals (nec)

211299

STSOL

VETASSESS

226

Photographer

211311

STSOL

VETASSESS

227

Visual arts and crafts professionals (nec)

211499

STSOL

VETASSESS

228

Artistic director

212111

STSOL

VETASSESS

229

Book or script editor

212212

STSOL

VETASSESS

230

Director (film, television, radio or stage)

212312

STSOL

VETASSESS

231

Film and video editor

212314

STSOL

VETASSESS

232

Program director (television or radio)

212315

STSOL

VETASSESS

233

Stage manager

212316

STSOL

VETASSESS

234

Technical director

212317

STSOL

VETASSESS

235

Video producer

212318

STSOL

VETASSESS

236

Copywriter

212411

STSOL

VETASSESS

237

Newspaper or periodical editor

212412

STSOL

VETASSESS

238

Print journalist

212413

STSOL

VETASSESS

239

Technical writer

212415

STSOL

VETASSESS

240

Television journalist

212416

STSOL

VETASSESS

241

Journalists and other writers (nec)

212499

STSOL

VETASSESS

242

Company secretary

221211

STSOL

VETASSESS

243

Commodities trader

222111

STSOL

VETASSESS

244

Finance broker

222112

STSOL

VETASSESS

245

Insurance broker

222113

STSOL

VETASSESS

246

Financial brokers (nec)

222199

STSOL

VETASSESS

247

Financial market dealer

222211

STSOL

VETASSESS

248

Stockbroking dealer

222213

STSOL

VETASSESS

249

Financial dealers (nec)

222299

STSOL

VETASSESS

250

Financial investment adviser

222311

STSOL

VETASSESS

251

Financial investment manager

222312

STSOL

VETASSESS

252

Recruitment consultant

223112

STSOL

VETASSESS

253

ICT trainer

223211

STSOL

ACS

254

Mathematician

224112

STSOL

VETASSESS

255

Gallery or museum curator

224212

STSOL

VETASSESS

256

Health information manager

224213

STSOL

VETASSESS

257

Records manager

224214

STSOL

VETASSESS

258

Librarian

224611

STSOL

VETASSESS

259

Organisation and methods analyst

224712

STSOL

VETASSESS

260

Patents examiner

224914

STSOL

VETASSESS

261

Information and organisation professionals (nec)

224999

STSOL

VETASSESS

262

Advertising specialist

225111

STSOL

VETASSESS

263

Marketing specialist

225113

STSOL

VETASSESS

264

ICT account manager

225211

STSOL

VETASSESS

265

ICT business development manager

225212

STSOL

VETASSESS

266

ICT sales representative

225213

STSOL

VETASSESS

267

Public relations professional

225311

STSOL

VETASSESS

268

Technical sales representatives (nec) including education sales representatives

225499

STSOL

VETASSESS

269

Fashion designer

232311

STSOL

VETASSESS

270

Industrial designer

232312

STSOL

VETASSESS

271

Jewellery designer

232313

STSOL

VETASSESS

272

Graphic designer

232411

STSOL

VETASSESS

273

Illustrator

232412

STSOL

VETASSESS

274

Web designer

232414

STSOL

VETASSESS

275

Interior designer

232511

STSOL

VETASSESS

276

Urban and regional planner

232611

STSOL

VETASSESS

277

Geologist

234411

STSOL

VETASSESS

278

Primary school teacher

241213

STSOL

AITSL

279

Middle school teacher (Aus)/intermediate school teacher (NZ)

241311

STSOL

AITSL

280

Education adviser

249111

STSOL

VETASSESS

281

Art teacher (private tuition)

249211

STSOL

VETASSESS

282

Dance teacher (private tuition)

249212

STSOL

VETASSESS

283

Music teacher (private tuition)

249214

STSOL

VETASSESS

284

private tutors and teachers (nec)

249299

STSOL

VETASSESS

285

Teacher of English to speakers of other languages

249311

STSOL

VETASSESS

286

Dietitian

251111

STSOL

DAA

287

Nutritionist

251112

STSOL

VETASSESS

288

Occupational health and safety adviser

251312

STSOL

VETASSESS

289

Orthoptist

251412

STSOL

VETASSESS

290

Hospital pharmacist

251511

STSOL

APharmC

291

Industrial pharmacist

251512

STSOL

VETASSESS

292

Retail pharmacist

251513

STSOL

APharmC

293

Health promotion officer

251911

STSOL

VETASSESS

294

Health diagnostic and promotion professionals (nec)

251999

STSOL

VETASSESS

295

Acupuncturist

252211

STSOL

Chinese Medicine Board of Australia

296

Naturopath

252213

STSOL

VETASSESS

297

Traditional Chinese medicine practitioner

252214

STSOL

Chinese Medicine Board of Australia

298

Complementary health therapists (nec)

252299

STSOL

VETASSESS

299

Dental specialist

252311

STSOL

ADC

300

Dentist

252312

STSOL

ADC

301

Resident medical officer

253112

STSOL

MedBA

302

Anaesthetist

253211

STSOL

MedBA

303

Nurse educator

254211

STSOL

ANMAC

304

Nurse researcher

254212

STSOL

ANMAC

305

Nurse manager

254311

STSOL

ANMAC

306

Web developer

261212

STSOL

ACS

307

Software tester

261314

STSOL

ACS

308

Database administrator

262111

STSOL

ACS

309

Systems administrator

262113

STSOL

ACS

310

Network administrator

263112

STSOL

ACS

311

Network analyst

263113

STSOL

ACS

312

ICT quality assurance engineer

263211

STSOL

ACS

313

ICT support engineer

263212

STSOL

ACS

314

ICT systems test engineer

263213

STSOL

ACS

315

ICT support and test engineers (nec)

263299

STSOL

ACS

316

Judicial and other legal professionals (nec)

271299

STSOL

VETASSESS

317

Careers counsellor

272111

STSOL

VETASSESS

318

Drug and alcohol counsellor

272112

STSOL

VETASSESS

319

Family and marriage counsellor

272113

STSOL

VETASSESS

320

Rehabilitation counsellor

272114

STSOL

VETASSESS

321

Student counsellor

272115

STSOL

VETASSESS

322

Counsellors (nec)

272199

STSOL

VETASSESS

323

Psychotherapist

272314

STSOL

VETASSESS

324

Interpreter

272412

STSOL

NAATI

325

Social professionals (nec)

272499

STSOL

VETASSESS

326

Recreation officer

272612

STSOL

VETASSESS

327

Welfare worker

272613

STSOL

ACWA

328

Anaesthetic technician

311211

STSOL

VETASSESS

329

Cardiac technician

311212

STSOL

VETASSESS

330

Medical laboratory technician

311213

STSOL

AIMS

331

Pharmacy technician

311215

STSOL

VETASSESS

332

Medical technicians (nec)

311299

STSOL

VETASSESS

333

Meat inspector

311312

STSOL

VETASSESS

334

Primary products inspectors (nec)

311399

STSOL

VETASSESS

335

Chemistry technician

311411

STSOL

VETASSESS

336

Earth science technician

311412

STSOL

VETASSESS

337

Life science technician

311413

STSOL

VETASSESS

338

Science technicians (nec)

311499

STSOL

VETASSESS

339

Architectural draftsperson

312111

STSOL

VETASSESS

340

Building inspector

312113

STSOL

VETASSESS

341

Architectural, building and surveying technicians (nec)

312199

STSOL

VETASSESS

342

Mechanical engineering technician

312512

STSOL

TRA

343

Metallurgical or materials technician

312912

STSOL

VETASSESS

344

Mine deputy

312913

STSOL

VETASSESS

345

Hardware technician

313111

STSOL

TRA

346

ICT customer support officer

313112

STSOL

TRA

347

Web administrator

313113

STSOL

ACS

348

ICT support technicians (nec)

313199

STSOL

TRA

349

Farrier

322113

STSOL

TRA

350

Aircraft maintenance engineer (avionics)

323111

STSOL

TRA

351

Aircraft maintenance engineer (mechanical)

323112

STSOL

TRA

352

Aircraft maintenance engineer (structures)

323113

STSOL

TRA

353

Textile, clothing and footwear mechanic

323215

STSOL

TRA

354

Metal fitters and machinists (nec)

323299

STSOL

TRA

355

Precision instrument maker and repairer

323314

STSOL

TRA

356

Watch and clock maker and repairer

323316

STSOL

TRA

357

Toolmaker

323412

STSOL

TRA

358

Vehicle body builder

324211

STSOL

TRA

359

Vehicle trimmer

324212

STSOL

TRA

360

Roof tiler

333311

STSOL

TRA

361

Business machine mechanic

342311

STSOL

TRA

362

Cabler (data and telecommunications)

342411

STSOL

TRA

363

Telecommunications linesworker

342413

STSOL

TRA

364

Baker

351111

STSOL

TRA

365

Pastrycook

351112

STSOL

TRA

366

Butcher or smallgoods maker

351211

STSOL

TRA

367

Cook

351411

STSOL

TRA

368

Dog handler or trainer

361111

STSOL

VETASSESS

369

Animal attendants and trainers (nec)

361199

STSOL

VETASSESS

370

Veterinary nurse

361311

STSOL

VETASSESS

371

Florist

362111

STSOL

TRA

372

Gardener (general)

362211

STSOL

TRA

373

Arborist

362212

STSOL

TRA

374

Landscape gardener

362213

STSOL

TRA

375

Greenkeeper

362311

STSOL

TRA

376

Hairdresser

391111

STSOL

TRA

377

Print finisher

392111

STSOL

TRA

378

Printing machinist

392311

STSOL

TRA

379

Dressmaker or tailor

393213

STSOL

TRA

380

Upholsterer

393311

STSOL

TRA

381

Furniture finisher

394211

STSOL

TRA

382

Wood machinist

394213

STSOL

TRA

383

Wood machinists and other wood trades workers (nec)

394299

STSOL

TRA

384

Chemical plant operator

399211

STSOL

TRA

385

Power generation plant operator

399213

STSOL

TRA

386

Library technician

399312

STSOL

VETASSESS

387

Jeweller

399411

STSOL

TRA

388

Camera operator (film, television or video)

399512

STSOL

TRA

389

Make up artist

399514

STSOL

TRA

390

Sound technician

399516

STSOL

TRA

391

Performing arts technicians (nec)

399599

STSOL

VETASSESS

392

Signwriter

399611

STSOL

TRA

393

Ambulance officer

411111

STSOL

VETASSESS

394

Intensive care ambulance paramedic

411112

STSOL

VETASSESS

395

Dental technician

411213

STSOL

TRA

396

Diversional therapist

411311

STSOL

VETASSESS

397

Enrolled nurse

411411

STSOL

ANMAC

398

Massage therapist

411611

STSOL

VETASSESS

399

Community worker

411711

STSOL

ACWA

400

Disabilities services officer

411712

STSOL

VETASSESS

401

Family support worker

411713

STSOL

VETASSESS

402

Residential care officer

411715

STSOL

VETASSESS

403

Youth worker

411716

STSOL

ACWA

404

Diving instructor (open water)

452311

STSOL

VETASSESS

405

Gymnastics coach or instructor

452312

STSOL

VETASSESS

406

Horse riding coach or instructor

452313

STSOL

VETASSESS

407

Snowsport instructor

452314

STSOL

VETASSESS

408

Swimming coach or instructor

452315

STSOL

VETASSESS

409

Tennis coach

452316

STSOL

VETASSESS

410

Other sports coach or instructor

452317

STSOL

VETASSESS

411

Sports development officer

452321

STSOL

VETASSESS

412

Footballer

452411

STSOL

VETASSESS

413

Sportspersons (nec)

452499

STSOL

VETASSESS

414

Contract administrator

511111

STSOL

VETASSESS

415

Program or project administrator

511112

STSOL

VETASSESS

416

Insurance loss adjuster

599612

STSOL

VETASSESS

417

Insurance agent

611211

STSOL

VETASSESS

418

Retail buyer

639211

STSOL

VETASSESS

419

Horse breeder

121316

ROL

VETASSESS

420

Public relations manager

131114

ROL

AIM

421

Policy and planning manager

132411

ROL

VETASSESS

422

Project builder

133112

ROL

VETASSESS

423

Procurement manager

133612

ROL

AIM

424

Medical administrator

134211

ROL

VETASSESS

425

Regional education manager

134412

ROL

VETASSESS

426

Sports administrator

139915

ROL

VETASSESS

427

Caravan park and camping ground manager

141211

ROL

VETASSESS

428

Post office manager

142115

ROL

VETASSESS

429

Amusement centre manager

149111

ROL

VETASSESS

430

Fitness centre manager

149112

ROL

VETASSESS

431

Sports centre manager

149113

ROL

VETASSESS

432

Cinema or theatre manager

149912

ROL

VETASSESS

433

Financial institution branch manager

149914

ROL

VETASSESS

434

Human resource adviser

223111

ROL

VETASSESS

435

Workplace relations adviser

223113

ROL

VETASSESS

436

Policy analyst

224412

ROL

VETASSESS

437

Liaison officer

224912

ROL

VETASSESS

438

Market research analyst

225112

ROL

VETASSESS

439

Aeroplane pilot

231111

ROL

CASA

440

Flying instructor

231113

ROL

VETASSESS

441

Helicopter pilot

231114

ROL

CASA

442

Ship’s master

231213

ROL

AMSA

443

Multimedia designer

232413

ROL

VETASSESS

444

Wine maker

234213

ROL

VETASSESS

445

Conservation officer

234311

ROL

VETASSESS

446

Exercise physiologist

234915

ROL

VETASSESS

447

Vocational education teacher

242211

ROL

(a) VETASSESS; and

(b) TRA

448

Environmental health officer

251311

ROL

VETASSESS

449

Intellectual property lawyer

271214

ROL

VETASSESS

450

Translator

272413

ROL

NAATI

451

Community arts worker

272611

ROL

VETASSESS

452

Agricultural technician

311111

ROL

VETASSESS

453

Operating theatre technician

311214

ROL

VETASSESS

454

Pathology collector

311216

ROL

AIMS

455

Construction estimator

312114

ROL

VETASSESS

456

Surveying or spatial science technician

312116

ROL

VETASSESS

457

Mechanical engineering draftsperson

312511

ROL

Engineers Australia

458

Safety inspector

312611

ROL

VETASSESS

459

Maintenance planner

312911

ROL

VETASSESS

460

Building and engineering technicians (nec)

312999

ROL

(a) VETASSESS; or

(b) Engineers Australia

461

Vehicle painter

324311

ROL

TRA

462

Floor finisher

332111

ROL

TRA

463

Electrical linesworker

342211

ROL

TRA

464

Zookeeper

361114

ROL

VETASSESS

465

Nurseryperson

362411

ROL

TRA

466

Gas or petroleum operator

399212

ROL

TRA

467

Dental hygienist

411211

ROL

VETASSESS

468

Dental therapist

411214

ROL

VETASSESS

469

Emergency service worker

441211

ROL

VETASSESS

470

Driving instructor

451211

ROL

VETASSESS

471

Funeral workers (nec)

451399

ROL

VETASSESS

472

Flight attendant

451711

ROL

VETASSESS

473

First aid trainer

451815

ROL

VETASSESS

474

Jockey

452413

ROL

TRA

475

Clinical coder

599915

ROL

VETASSESS

476

Property manager

612112

ROL

VETASSESS

477

Real estate representative

612115

ROL

VETASSESS

>> Tham khảo thông tin du học Úc

Liên hệ Du học INEC để được tư vấn tư vấn chọn ngành học phù hợp sở thích, chọn trường đào tạo phù hợp khả năng tài chính cũng như được hỗ trợ chuẩn bị các thủ tục xin visa du học Úc:

  • Tổng đài: 1900 636 990
  • Hotline KV miền Bắc & Nam: 093 409 2662 - 093 409 9948
  • Hotline KV miền Trung: 093 409 9070 - 093 409 4449
  • Email: inec@inec.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
5.0
(Tổng cộng 3 )
ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ
Tiếp xúc với những con người Mel chân chất, hiền lành, đáng yêu, chân chất trong từng cử chỉ và cách quan tâm thật lòng tới người khác giúp mình nguôi ngoai cảm giác nhớ nhà và cô quạnh khi bên cạnh không có người thân.
VIDEO DU HỌC SINH
Được thành lập vào năm 1895, Học viện Le Cordon Bleu cho đến nay đã có hơn 120 năm kinh nghiệm giáo dục trong lĩnh vực ẩm thực, nhà hàng khách sạn. Vị thế giáo dục của trường chưa bao giờ bị suy chuyển bởi danh tiếng đã được khẳng định trên thế giới, cho phép sinh viên tốt nghiệp có cơ hội xây dựng một sự nghiệp đẳng cấp đầy khác biệt.
Le Cordon Bleu có mặt tại Úc và chính thức đón sinh viên vào năm 1996. Ban đầu trường thành lập cơ sở đào tạo tại Sydney - một thành phố phồn hoa đô hội của tiểu bang New South Wales. Những năm sau đó, trường tiếp tục mở rộng mạng lưới đào tạo đến các thành phố du lịch náo nhiệt của đất nước kangaroo là Melbourne, Adelaide, Brisbane. Đây được xem là một trong số ít phân viện giáo dục của trường trên toàn cầu đào tạo đa dạng bậc học nhất, bao gồm chương trình lấy chứng chỉ, cao đẳng đến cử nhân, thạc sĩ. Ước tính mỗi năm có khoảng 2.000 sinh viên bản xứ lẫn quốc tế chọn học ngành ẩm thực, nhà hàng khách sạn tại Học viện Le Cordon Bleu Úc, qua đó tạo nên môi trường giáo dục đa văn hóa giàu bản sắc để bạn có cơ hội học hỏi những điều thú vị.

Chào mừng bạn đến với Học viện Le Cordon Bleu Úc!

CỘNG ĐỒNG DU HỌC SINH

Đăng nhập INEC

Back To Top