Danh sách và loại visa áp dụng cho các ngành nghề được phép định cư Úc

 • du-hoc-inec
 • hoi-thao-uc

Danh sách và loại visa áp dụng cho các ngành nghề được phép định cư Úc

Ngày đăng March 9, 2018 - Người đăng: Minh Tâm

Tổng hợp danh sách các ngành đang thiếu nhân lực và yêu cầu có kỹ năng tại Úc 2018 được cập nhật và công bố bởi Bộ Di trú Úc. Đây chính là cơ sở để xác định ngành nghề phù hợp với chương trình thị thực hiện tại cũng như xác định loại visa phù hợp với nghề nghiệp của mình. Các loại visa để làm việc tại Úc bao gồm:

 • Visa 186 (DE) – Định cư Úc diện tay nghề doanh nghiệp chỉ định bảo lãnh
 • Visa 189 (PT) – Định cư Úc diện tay nghề độc lập (không cần bảo lãnh)
 • Visa 190 – Định cư Úc diện tay nghề có bảo lãnh
 • Visa 407 – Visa đào tạo
 • Visa 457 – Định cư Úc diện lao động hợp đồng dài hạn
 • Visa 485 (GW) – Visa làm việc sau tốt nghiệp dành cho sinh viên du học Úc
 • Visa 489 (F) – Định cư Úc diện tay nghề ở vùng miền có bảo lãnh (tạm trú), gia đình được chỉ định
 • Visa 489 (S/T) – Định cư Úc diện tay nghề vùng miền có bảo lãnh (tạm trú), nhà nước hoặc vùng bang được chỉ định

Danh sách và loại visa áp dụng cho các ngành nghề được phép định cư Úc 2018Tổng hợp các ngành đang thiếu nhân lực tại Úc và loại visa áp dụng

Lưu ý:

 • Bảng tổng hợp các ngành nghề sẽ được kê dưới đây có liên quan đến danh sách ngành nghề chiến lược trung và dài hạn (MLTSSL) hay danh sách nghề nghiệp ngắn hạn (STSOL).
 • Những ngành nghề có dấu (***) đối với dòng visa 186 và 457 sẽ có những tiêu chuẩn và lưu ý riêng. Xem chi tiết tại đây.

Nghề nghiệp

Mã ANZSCO

Danh sách

Loại visa

Cơ quan đánh giá

Accommodation & Hospitality Managers (nec)*** 

141999

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Accountant (General)***

221111

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

CAANZ/CPAA/IPA

Actuary

224111

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

VETASSESS

Acupuncturist

252211

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

Chinese Medicine Board of Australia

Advertising Manager

131113

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

AIM

Advertising Specialist***

225111

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Aeronautical Engineer

233911

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Engineers Australia

Aeroplane Pilot***

231111

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

CASA

Agricultural Consultant

234111

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

VETASSESS

Agricultural Engineer

233912

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Engineers Australia

Agricultural Scientist

234112

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

VETASSESS

Agricultural Technician***

311111

STSOL

186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Airconditioning & Mechanical Services Plumber

334112

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Airconditioning & Refrigeration Mechanic

342111

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)

323111

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)

323112

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Aircraft Maintenance Engineer (Structures)

323113

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Ambulance Officer

411111

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Anaesthetic Technician

311211

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Anaesthetist

253211

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Analyst Programmer

261311

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ACS

Animal Attendants & Trainers (nec)***

361199

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Apiarist***

121311

STSOL

186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Aquaculture Farmer***

121111

STSOL

186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Arborist

362212

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Architect

232111

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

AACA

Architectural Draftsperson

312111

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Architectural, Building & Surveying Technicians (nec)

312199

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Art Teacher (Private Tuition)

249211

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Artistic Director

212111

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Arts Administrator or Manager

139911

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Audiologist

252711

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

VETASSESS

Automotive Electrician

321111

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Baker***

351111

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Barrister

271111

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

a legal admissions authority of a State or Territory

Beef Cattle Farmer***

121312

STSOL

186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Biochemist

234513

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

VETASSESS

Biomedical Engineer

233913

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Engineers Australia

Biotechnologist

234514

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

VETASSESS

Boat Builder & Repairer

399111

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Book or Script Editor

212212

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Botanist

234515

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

VETASSESS

Bricklayer

331111

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Building Inspector

312113

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Business Machine Mechanic

342311

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Butcher or Smallgoods Maker

351211

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Cabinetmaker

394111

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Cabler (Data & Telecommunications)

342411

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Cafe or Restaurant Manager***

141111

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Camera Operator (Film, Television or Video)

399512

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Cardiac Technician

311212

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Cardiologist

253312

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Cardiothoracic Surgeon

253512

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Careers Counsellor

272111

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Carpenter 

331212

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Carpenter & Joiner

331211

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Cartographer

232213

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

VETASSESS

Chef***

351311

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Chemical Engineer 

233111

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Engineers Australia

Chemical Plant Operator

399211

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Chemist

234211

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

VETASSESS

Chemistry Technician

311411

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Chief Executive or Managing Director***

111111

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

AIM

Chief Information Officer

135111

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

ACS

Child Care Centre Manager

134111

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Chiropractor

252111

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

CCEA

Civil Engineer

233211

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Engineers Australia

Civil Engineering Draftsperson

312211

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Engineers Australia or VETASSESS

Civil Engineering Technician 

312212

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

VETASSESS

Clinical Haematologist

253313

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Clinical Psychologist

272311

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

APS

Commodities Trader

222111

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Community Worker

411711

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

Australian Community Workers Association

Company Secretary

221211

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Complementary Health Therapists (nec)

252299

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Computer Network & Systems Engineer

263111

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ACS

Conference & Event Organiser***

149311

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Conservator

234911

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

VETASSESS

Construction Project Manager

133111

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

VETASSESS

Contract Administrator***

511111

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Cook***

351411

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Copywriter

212411

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Corporate General Manager***

111211

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

AIM

Corporate Services Manager***

132111

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Cotton Grower***

121211

STSOL

186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Counsellors (nec)

272199

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Crop Farmers (nec)***

121299

STSOL

186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Customer Service Manager***

149212

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Dairy Cattle Farmer***

121313

STSOL

186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Dance Teacher (Private Tuition)

249212

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Dancer or Choreographer

211112

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Database Administrator

262111

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

ACS

Dental Specialist

252311

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

ADC

Dental Technician

411213

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Dentist

252312

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

ADC

Dermatologist

253911

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Developer Programmer

261312

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ACS

Diagnostic & Interventional Radiologist

253917

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Diesel Motor Mechanic

321212

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Dietitian

251111

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

DAA

Director (Film, Television, Radio or Stage)

212312

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Disabilities Services Officer

411712

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Diversional Therapist

411311

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Diving Instructor (Open Water)

452311

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Dog Handler or Trainer

361111

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Drainer 

334113

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Dressmaker or Tailor

393213

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Drug & Alcohol Counsellor

272112

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher

241111

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

AITSL

Earth Science Technician

311412

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Economist

224311

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

VETASSESS

Education Adviser

249111

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Education Managers (nec)

134499

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Educational Psychologist

272312

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

APS

Electrical Engineer

233311

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Engineers Australia

Electrical Engineering Draftsperson

312311

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Engineers Australia

Electrical Engineering Technician

312312

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Electrical Linesworker  

342211

MLTSSL

189 (PT), 407, 485 (GW), 489 (F)

TRA

Electrician (General)

341111

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Electrician (Special Class)

341112

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Electronic Equipment Trades Worker

342313

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Electronic Instrument Trades Worker (General)

342314

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)

342315

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Electronics Engineer 

233411

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Engineers Australia

Emergency Medicine Specialist

253912

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Endocrinologist

253315

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Engineering Manager

133211

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Engineers Australia/AIM

Engineering Professionals (nec)

233999

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

Engineers Australia

Engineering Technologist

233914

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Engineers Australia

Enrolled Nurse

411411

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

ANMAC

Environmental Consultant

234312

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

VETASSESS

Environmental Engineer

233915

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Engineers Australia

Environmental Manager

139912

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

VETASSESS

Environmental Research Scientist

234313

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

VETASSESS

Environmental Scientists (nec)

234399

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

VETASSESS

External Auditor

221213

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

CAANZ/CPAA/IPA

Facilities Manager***

149913

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Faculty Head

134411

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

VETASSESS

Family & Marriage Counsellor

272113

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Family Support Worker

411713

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Farrier

322113

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Fashion Designer

232311

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Fibrous Plasterer

333211

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Film & Video Editor

212314

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Finance Broker

222112

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Finance Manager***

132211

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

CPAA/ IPA/CAANZ

Financial Brokers (nec)

222199

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Financial Dealers (nec)

222299

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Financial Investment Adviser

222311

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Financial Investment Manager

222312

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Financial Market Dealer

222211

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Fitness Centre Manager***

149112

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Fitter & Turner

323212

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Fitter (General)

323211

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Fitter-Welder

323213

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Florist

362111

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Flower Grower***

121212

STSOL

186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Flying instructor***

231113

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Food Technologist

234212

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

VETASSESS

Footballer

452411

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Forester 

234113

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

VETASSESS

Fruit or Nut Grower***

121213

STSOL

186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Furniture Finisher

394211

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Gallery or Museum Curator

224212

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Gardener (General)

362211

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Gasfitter

334114

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Gastroenterologist

253316

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

General Practitioner

253111

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Geologist

234411

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Geophysicist

234412

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

VETASSESS

Geotechnical Engineer

233212

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Engineers Australia

Glazier

333111

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus) / Field Crop Grower (NZ)***

121214

STSOL

186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Grape Grower***

121215

STSOL

186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Graphic Designer***

232411

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Greenkeeper

362311

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Gymnastics Coach or Instructor

452312

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Hairdresser***

391111

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Hardware Technician

313111

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Health & Welfare Services Managers (nec)

134299

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Health Diagnostic & Promotion Professionals (nec)

251999

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Health Information Manager

224213

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Health Promotion Officer

251911

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Helicopter pilot***

231114

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

CASA

Horse Breeder***

121316

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

VETASSESS

Horse Riding Coach or Instructor

452313

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Horse trainer

361112

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

TRA

Hospital Pharmacist

251511

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

APharmC

Hotel or Motel Manager***

141311

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Human Resource Manager

132311

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

AIM

Hydrogeologist

234413

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

VETASSESS

ICT Account Manager

225211

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

ICT Business Analyst

261111

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ACS

ICT Business Development Manager

225212

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

ICT Customer Support Officer

313112

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

ICT Managers (nec)

135199

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

ACS

ICT Project Manager***

135112

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

ACS

ICT Quality Assurance Engineer

263211

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

ACS

ICT Sales Representative

225213

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

ICT Security Specialist

262112

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ACS

ICT Support and Test Engineers nec

263299

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

ACS

ICT Support Engineer***

263212

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

ACS

ICT Support Technicians (nec)

313199

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

ICT Systems Test Engineer***

263213

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

ACS

ICT Trainer

223211

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

ACS

Illustrator

232412

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Industrial Designer

232312

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Industrial Engineer 

233511

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Engineers Australia

Industrial Pharmacist

251512

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Information and Organisation Professionals (nec)***

224999

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Insurance Agent

611211

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Insurance Broker

222113

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Insurance Loss Adjuster

599612

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Intensive Care Ambulance Paramedic

411112

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Intensive Care Specialist

253317

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Interior Designer

232511

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Internal Auditor

221214

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

VETASSESS

Interpreter

272412

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

NAATI

Jeweller

399411

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Jewellery Designer

232313

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Jockey

452413

STSOL

407

TRA

Joiner

331213

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Journalists & Other Writers (nec)

212499

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Judicial & Other Legal Professionals (nec)

271299

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Laboratory Manager

139913

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Land Economist

224511

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

VETASSESS

Landscape Architect

232112

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

VETASSESS

Landscape Gardener

362213

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Librarian

224611

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Library Technician

399312

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Life Science Technician

311413

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Life Scientist (General)

234511

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

VETASSESS

Life Scientists (nec)

234599

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

VETASSESS

Lift Mechanic

341113

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Livestock  Farmers (nec)***

121399

STSOL

186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Locksmith

323313

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Make Up Artist

399514

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Management Accountant***

221112

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

CAANZ/CPAA/IPA

Management Consultant***

224711

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

VETASSESS

Manufacturer

133411

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Marine Biologist

234516

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

VETASSESS

Marketing Specialist***

225113

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Massage Therapist***

411611

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Materials Engineer 

233112

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Engineers Australia

Mathematician

224112

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Meat Inspector

311312

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Mechanical Engineer

233512

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Engineers Australia

Mechanical Engineering Technician***

312512

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Medical Administrator 

134211

MLTSSL

189 (PT), 407, 485 (GW), 489 (F)

VETASSESS

Medical Diagnostic Radiographer

251211

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ASMIRT

Medical Laboratory Scientist

234611

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

AIMS

Medical Laboratory Technician

311213

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

AIMS

Medical Oncologist

253314

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Medical Practitioners (nec)

253999

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Medical Radiation Therapist

251212

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ASMIRT

Medical Technicians (nec)

311299

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Metal Fabricator

322311

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Metal Fitters & Machinists (nec)

323299

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Metal Machinist (First Class)

323214

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Metallurgical or Materials Technician

312912

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Metallurgist

234912

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

VETASSESS

Meteorologist

234913

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

VETASSESS

Microbiologist

234517

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

VETASSESS

Middle School Teacher (Aus) / Intermediate School Teacher (NZ)

241311

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

AITSL

Midwife

254111

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ANMAC

Mine Deputy

312913

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Mining Engineer (excluding Petroleum)

233611

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

Engineers Australia

Minister of Religion 

272211

STSOL

407

VETASSESS

Mixed Crop & Livestock Farmer***

121411

STSOL

186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Mixed Crop Farmer***

121216

STSOL

186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Mixed Livestock Farmer***

121317

STSOL

186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Motor Mechanic (General)

321211

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Motorcycle Mechanic

321213

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Multimedia Specialist

261211

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

ACS

Music Director

211212

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Music Professionals nec*

211299

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Music Teacher (Private Tuition)

249214

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Musician (Instrumental)

211213

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

VETASSESS

Natural and Physical Science Professionals (nec)

234999

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

VETASSESS

Naturopath

252213

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Naval Architect 

233916

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Engineers Australia

Network Administrator

263112

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

ACS

Network Analyst

263113

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

ACS

Neurologist

253318

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Neurosurgeon

253513

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Newspaper or Periodical Editor

212412

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Nuclear Medicine Technologist

251213

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ANZSNM

Nurse Educator

254211

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

ANMAC

Nurse Manager

254311

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

ANMAC

Nurse Practitioner

254411

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ANMAC

Nurse Researcher

254212

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

ANMAC

Nursing Clinical Director

134212

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ANMAC

Nutritionist

251112

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Obstetrician & Gynaecologist

253913

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Occupational Health and Safety Adviser

251312

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Occupational Therapist

252411

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

OTC

Ophthalmologist

253914

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Optometrist

251411

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

OCANZ

Organisation & Methods Analyst

224712

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Organisational Psychologist

272313

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

APS

Orthopaedic Surgeon

253514

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Orthoptist

251412

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Orthotist or Prosthetist 

251912

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

AOPA

Osteopath

252112

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

AOAC

Other Spatial Scientist

232214

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

VETASSESS

Other Sports Coach or Instructor

452317

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Otorhinolaryngologist

253515

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Paediatric Surgeon

253516

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Paediatrician

253321

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Painting Trades Workers

332211

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Panelbeater

324111

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Pastrycook***

351112

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Patents Examiner

224914

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Pathologist

253915

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Performing Arts Technicians (nec)

399599

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Petroleum Engineer

233612

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

Engineers Australia

Pharmacy Technician

311215

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Photographer

211311

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Physicist

234914

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

VETASSESS (non-medical physicists only); ACPSEM (medical physicists only)

Physiotherapist

252511

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

APC

Pig Farmer***

121318

STSOL

186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Plastic & Reconstructive Surgeon

253517

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Plumber (General)

334111

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Podiatrist

252611

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

APodC/ANZPAC

Post Office Manager***

142115

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Poultry Farmer***

121321

STSOL

186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Power Generation Plant Operator

399213

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Precision Instrument Maker & Repairer

323314

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Pressure Welder

322312

MLTSSL

189 (PT), 407, 485 (GW), 489 (F)

TRA

Primary Health Organisation Manager

134213

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

VETASSESS

Primary Products Inspectors (nec)***

311399

STSOL

186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Primary School Teacher

241213

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

AITSL

Print Finisher

392111

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Print Journalist

212413

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Printing Machinist

392311

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Private Tutors & Teachers (nec)

249299

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Production Manager (Forestry)***

133511

STSOL

186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Production manager (manufacturing) 

133512

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Production Manager (Mining) 

133513

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Production or Plant Engineer 

233513

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Engineers Australia

Program Director (Television or Radio)

212315

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Program or Project Administrator

511112

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Project Builder 

133112

MLTSSL

189 (PT), 407, 485 (GW), 489 (F)

VETASSESS

Property Manager***

612112

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Psychiatrist

253411

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Psychologists (nec)

272399

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

APS

Psychotherapist

272314

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Public Relations Professional

225311

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Quality Assurance Manager

139914

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Quantity Surveyor

233213

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

AIQS

Radiation Oncologist

253918

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Radio Communications Technician

313211

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Real Estate Representative***

612115

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Records Manager

224214

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Recreation Officer

272612

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Recruitment Consultant***

223112

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Registered Nurse (Aged Care)

254412

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ANMAC

Registered Nurse (Child & Family Health)

254413

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ANMAC

Registered Nurse (Community Health)

254414

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ANMAC

Registered Nurse (Critical Care & Emergency)

254415

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ANMAC

Registered Nurse (Developmental Disability)

254416

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ANMAC

Registered Nurse (Disability & Rehabilitation)

254417

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ANMAC

Registered Nurse (Medical Practice)

254421

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ANMAC

Registered Nurse (Medical)

254418

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ANMAC

Registered Nurse (Mental Health)

254422

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ANMAC

Registered Nurse (Paediatrics)

254425

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ANMAC

Registered Nurse (Perioperative)

254423

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ANMAC

Registered Nurse (Surgical)

254424

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ANMAC

Registered Nurses (nec)

254499

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ANMAC

Rehabilitation Counsellor

272114

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Renal Medicine Specialist

253322

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Research and Development Manager

132511

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Resident Medical Officer 

253112

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Residential Care Officer

411715

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS 

Retail Buyer***

639211

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Retail Pharmacist

251513

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

APharmC

Rheumatologist

253323

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Roof Plumber

334115

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Roof Tiler

333311

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Sales & Marketing Manager***

131112

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

AIM

School Principal

134311

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Science Technicians (nec)

311499

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Secondary School Teacher

241411

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

AITSL

Sheep Farmer***

121322

STSOL

186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Sheetmetal Trades Worker

322211

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Shipwright

399112

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Signwriter

399611

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Small Engine Mechanic

321214

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Snowsport Instructor

452314

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Social Professionals (nec)

272499

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Social Worker

272511

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

AASW

Software & Applications  Programmers (nec)

261399

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

ACS

Software Engineer

261313

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ACS

Software Tester***

261314

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

ACS

Solicitor

271311

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

a legal admissions authority of a State or Territory

Solid Plasterer

333212

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Sonographer

251214

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ASMIRT

Sound Technician

399516

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Special Education Teachers (nec)

241599

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

AITSL

Special Needs Teacher

241511

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

AITSL

Specialist Managers (nec) except a. Ambassador,b.Archbishop, c.Bishop

139999

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Specialist Physician (General Medicine)

253311

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Specialist Physicians (nec)

253399

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Speech Pathologist 

252712

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

SPA

Sports Centre Manager***

149113

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Sports Development Officer

452321

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Sportspersons (nec)

452499

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Stage Manager

212316

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Statistician

224113

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

VETASSESS

Stockbroking Dealer

222213

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Stonemason 

331112

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Structural Engineer

233214

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Engineers Australia

Student Counsellor

272115

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Sugar Cane Grower***

121217

STSOL

186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Supply and Distribution Manager***

133611

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

AIM

Surgeon (General)

253511

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Surveyor

232212

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

SSSI

Swimming Coach or Instructor

452315

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Systems Administrator

262113

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

ACS

Systems Analyst

261112

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ACS

Taxation Accountant***

221113

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

CAANZ/CPAA/IPA

Teacher of English to Speakers of Other Languages

249311

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Teacher of the Hearing Impaired

241512

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

AITSL

Teacher of the Sight Impaired

241513

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

AITSL

Technical Cable Jointer

342212

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Technical Director

212317

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Technical Sales Representatives (nec) including, but not limited to, education sales representatives***

225499

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Technical Writer

212415

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Telecommunications Engineer

263311

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Engineers Australia

Telecommunications Field Engineer

313212

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Engineers Australia

Telecommunications Linesworker

342413

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Telecommunications Network Engineer

263312

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Engineers Australia

Telecommunications Network Planner

313213

MLTSSL

189 (PT), 407, 485 (GW), 489 (F)

Engineers Australia

Telecommunications Technical Officer or Technologist

313214

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Engineers Australia

Television Journalist

212416

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Tennis Coach

452316

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Textile, Clothing  & Footwear Mechanic

323215

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Thoracic Medicine Specialist

253324

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Toolmaker

323412

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Traditional Chinese Medicine Practitioner

252214

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

Chinese Medicine Board of   Australia  

Transport Company Manager***

149413

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Transport Engineer

233215

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Engineers Australia

University Lecturer (Suitable for the position of Research Associate or Research Fellow in a University)***

242111

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

VETASSESS

Upholsterer

393311

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Urban & Regional Planner

232611

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Urologist

253518

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Valuer

224512

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

VETASSESS

Vascular Surgeon

253521

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

Medical Board of Australia

Vegetable Grower (Aus) / Market Gardener (NZ)***

121221

STSOL

186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Vehicle Body Builder

324211

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Vehicle Trimmer

324212

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Veterinarian

234711

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

AVBC

Veterinary Nurse

361311

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Video Producer

212318

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Visual Arts & Crafts Professionals (nec)

211499

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Wall & Floor Tiler

333411

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Watch & Clock Maker & Repairer

323316

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Web Administrator

313113

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

ACS

Web Designer

232414

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Web Developer***

261212

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

ACS

Welder (First Class)

322313

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

TRA

Welfare Centre Manager

134214

MLTSSL

186 (DE), 189 (PT), 190, 407, 457, 485 (GW), 489 (F), 489 (S/T)

ACWA

Welfare Worker

272613

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

ACWA

Wine Maker***

234213

STSOL

186 (DE), 407, 457, 489 (S/T)

VETASSESS

Wood Machinist

394213

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Wood Machinists & Other Wood Trades Workers (nec)

394299

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

TRA

Youth Worker

411716

STSOL

186 (DE), 190, 407, 457, 489 (S/T)

ACWA

Zoologist

234518

MLTSSL

186 (DE), 407, 457

VETASSESS

Chú thích:

ANZSCO là bảng phân loại nghề nghiệp Úc và New Zealand có hiệu lực từ ngày 01/07/2017.

Cơ quan có thẩm quyền đánh giá, xét duyệt bao gồm:

AACA

Architects Accreditation Council of Australia

ACPSEM

Australasian College of Physical Scientists and Engineers in Medicine

AOAC

Australasian Osteopathic Accreditation Council

AVBC

Australasian Veterinary Boards Council

AASW

Australian Association of Social Workers

ACWA

Australian Community Workers Association

ACS

Australian Computer Society

ADC

Australian Dental Council

AIM

Australian Institute of Management

AIMS

Australian Institute of Medical Scientists

AIQS

Australian Institute of Quantity Surveyors

AITSL

Australian Institute of Teaching and School Leadership

AMSA

Australian Maritime Safety Authority

ANZPAC

Australian and New Zealand Podiatry Accreditation Council

ANZSNM

Australian and New Zealand Society of Nuclear Medicine

ANMAC

Australian Nursing and Midwifery Accreditation Council

APharmC

Australian Pharmacy Council

APC

Australian Physiotherapy Council

APS

Australian Psychological Society

ASMIRT

Australian Society of Medical Imagery and Radiation Therapy

CPAA

Certified Practising Accountants of Australia

CAANZ

Chartered Accountants Australia and New Zealand

CMBA

Chinese Medicine Board of Australia

CASA

Civil Aviation Safety Authority

CCEA

Council on Chiropractic Education Australasia

DAA

Dietitians Association of Australia

IPA

Institute of Public Accountants

MBA

Medical Board of Australia

NAATI

National Accreditation Authority for Translators and Interpreters

OTC

Occupational Therapy Council

OCANZ

Optometry Council of Australia and New Zealand

SPA

Speech Pathology Association of Australia

SSSI

Surveying and Spatial Sciences Institute

TRA

Trades Recognition Australia

VETASSESS

Vocational Education and Training Assessment Services

Nguồn: homeaffairs.gov.au


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
5.0
(Tổng cộng 1 )
ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ
Cám ơn INEC dặc biệt là Ms Sương và Ms Chi đã giúp nhiệt tình để em đạt được ước mơ du học. Sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của INEC đã giúp em hoàn thành ước mơ....
VIDEO DU HỌC SINH
Việc chọn một công ty tư vấn du học để làm đại diện tuyển sinh của một trường là vấn đề khá khó khăn, cần sự tín nhiệm và tin tưởng rất cao. Nhất là với Đại học Deakin – top 11 trường tốt nhất của Úc thì đó hoàn toàn không phải là điều dễ dàng. Điều gì đã làm cho Đại học Deakin quyết định chọn Du học INEC là đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam? Cùng khám phá nhé!

Đại học Deakin Úc nói gì về INEC?

CỘNG ĐỒNG DU HỌC SINH

Đăng nhập INEC

Back To Top