Các kỳ nhập học trong năm 2019 của ĐH James Cook Singapore

Các kỳ nhập học trong năm 2019 của ĐH James Cook Singapore

Ngày đăng Oct. 10, 2018 - Người đăng: Nhã Uyên

Đại học James Cook Singapore đào tạo các chương trình từ tiếng Anh đến đại học và sau đại học. Các kỳ nhập học chính trong năm là tháng 3, 7, 11. Hạn chót nhận hồ sơ là 1 tháng trước ngày khai giảng. Tuy nhiên, bạn nên nộp hồ sơ trước 3 tháng để đảm bảo các khâu xử lý tốt nhất.

Các kỳ nhập học cụ thể như sau:

Tháng 1

Chương trình

Ngành

Yêu cầu

Thời gian

Tiếng Anh

 

Chưa có chứng chỉ tiếng Anh hoặc đã có nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đầu vào chính khóa

4 tháng/cấp độ

 

Tháng 3

Chương trình

Ngành

Yêu cầu

Thời gian

Tiếng Anh

 

Chưa có chứng chỉ tiếng Anh hoặc đã có nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đầu vào chính khóa

4 tháng/cấp độ

Dự bị đại học

Chương trình chung cho tất cả các ngành

Hoàn tất lớp 11 và IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại JCU

8 tháng

Cao đẳng (tương đương năm 1 đại học)

Khoa kinh tế và công nghệ thông tin

 

Khoa tâm lý

Hoàn tất lớp 12 và IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại JCU

Hoàn tất lớp 12 và IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 6.0) hoặc học tiếng Anh tại JCU

8 tháng

Chương trình chuyển tiếp từ cao đẳng lên đại học

kinh doanh quốc tế, marketing, quản lý, kế toán, quản trị du lịch và nhà hàng khách sạn, quản lý thể thao và sự kiện, quản lý tài chính, trí thông minh và hệ thống thông tin trong kinh doanh, quản lý tài chính, tài chính và ngân hàng, công nghệ thông tin, tâm lý

Hoàn tất cao đẳng tại JCU

16 tháng

Đại học

Kinh doanh quốc tế, marketing, quản lý, kế toán, quản trị du lịch và nhà hàng khách sạn, quản lý thể thao và sự kiện, quản lý tài chính, trí thông minh và hệ thống thông tin trong kinh doanh, tài chính và ngân hàng, nuôi trồng thủy sản, kinh tế và khoa học môi trường, công nghệ thông tin, khoa học máy tính và mạng, thiết kế games và tương tác máy tính con người, giáo dục mầm non

Hoàn tất lớp 12 với GPA từ 7.0 trở lên và IELTS 6.0 (riêng chương trình cử nhân giáo dục IELTS 6.5) hoặc học tiếng Anh tại JCU

2 – 3 năm

Dự bị thạc sĩ

Chương trình chung cho tất cả các ngành

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học và IELTS 6.0 hoặc học tiếng Anh tại JCU

4 tháng

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh, quản lý du lịch và nhà hàng khách sạn quốc tế, kế toán chuyên nghiệp, tin học thương mại, máy tính và mạng, công nghệ tương tác và thiết kế games, phục hồi thiên tai và đô thị vùng nhiệt đới bền vững, công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh, kế toán chuyên nghiệp và quản trị kinh doanh, quản lý du lịch và nhà hàng khách sạn quốc tế và quản trị kinh doanh

Tốt nghiệp đại học được công nhận, không yêu cầu kinh nghiệm và IELTS 6.5 hoặc học tiếng Anh tại JCU. Riêng ngành thiết kế đô thị IELTS 6.0 và không kỹ năng nào dưới 6.0 hoặc học tiếng Anh tại JCU

1 năm – 16 tháng

 

Tháng 5

Chương trình

Ngành

Yêu cầu

Thời gian

Tiếng Anh

 

Chưa có chứng chỉ tiếng Anh hoặc đã có nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đầu vào chính khóa

4 tháng/cấp độ

 

Tháng 7

Chương trình

Ngành

Yêu cầu

Thời gian

Tiếng Anh

 

Chưa có chứng chỉ tiếng Anh hoặc đã có nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đầu vào chính khóa

4 tháng/cấp độ

Dự bị đại học

Chương trình chung cho tất cả các ngành

Hoàn tất lớp 11 và IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại JCU

8 tháng

Cao đẳng (tương đương năm 1 đại học)

Khoa kinh tế và công nghệ thông tin

 

Khoa tâm lý

Hoàn tất lớp 12 và IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại JCU

Hoàn tất lớp 12 và IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 6.0) hoặc học tiếng Anh tại JCU

8 tháng

Chương trình chuyển tiếp từ cao đẳng lên đại học

kinh doanh quốc tế, marketing, quản lý, kế toán, quản trị du lịch và nhà hàng khách sạn, quản lý thể thao và sự kiện, quản lý tài chính, trí thông minh và hệ thống thông tin trong kinh doanh, quản lý tài chính, tài chính và ngân hàng, công nghệ thông tin, tâm lý

Hoàn tất cao đẳng tại JCU

16 tháng

Đại học

Kinh doanh quốc tế, marketing, quản lý, kế toán, quản trị du lịch và nhà hàng khách sạn, quản lý thể thao và sự kiện, quản lý tài chính, trí thông minh và hệ thống thông tin trong kinh doanh, tài chính và ngân hàng, nuôi trồng thủy sản, kinh tế và khoa học môi trường, công nghệ thông tin, khoa học máy tính và mạng, thiết kế games và tương tác máy tính con người, giáo dục mầm non

Hoàn tất lớp 12 với GPA từ 7.0 trở lên và IELTS 6.0 (riêng chương trình cử nhân giáo dục IELTS 6.5) hoặc học tiếng Anh tại JCU

2 – 3 năm

Dự bị thạc sĩ

Chương trình chung cho tất cả các ngành

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học và IELTS 6.0 hoặc học tiếng Anh tại JCU

4 tháng

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh, quản lý du lịch và nhà hàng khách sạn quốc tế, kế toán chuyên nghiệp, tin học thương mại, máy tính và mạng, công nghệ tương tác và thiết kế games, phục hồi thiên tai và đô thị vùng nhiệt đới bền vững, công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh, kế toán chuyên nghiệp và quản trị kinh doanh, quản lý du lịch và nhà hàng khách sạn quốc tế và quản trị kinh doanh

Tốt nghiệp đại học được công nhận, không yêu cầu kinh nghiệm và IELTS 6.5 hoặc học tiếng Anh tại JCU. Riêng ngành thiết kế đô thị IELTS 6.0 và không kỹ năng nào dưới 6.0 hoặc học tiếng Anh tại JCU

1 năm – 16 tháng

  

Tháng 9

Chương trình

Ngành

Yêu cầu

Thời gian

Tiếng Anh

 

Chưa có chứng chỉ tiếng Anh hoặc đã có nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đầu vào chính khóa

4 tháng/cấp độ

 

Tháng 11

Chương trình

Ngành

Yêu cầu

Thời gian

Tiếng Anh

 

Chưa có chứng chỉ tiếng Anh hoặc đã có nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đầu vào chính khóa

4 tháng/cấp độ

Dự bị đại học

Chương trình chung cho tất cả các ngành

Hoàn tất lớp 11 và IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại JCU

8 tháng

Cao đẳng (tương đương năm 1 đại học)

Khoa kinh tế và công nghệ thông tin

 

Khoa tâm lý

Hoàn tất lớp 12 và IELTS 5.5 hoặc học tiếng Anh tại JCU

Hoàn tất lớp 12 và IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 6.0) hoặc học tiếng Anh tại JCU

8 tháng

Chương trình chuyển tiếp từ cao đẳng lên đại học

kinh doanh quốc tế, marketing, quản lý, kế toán, quản trị du lịch và nhà hàng khách sạn, quản lý thể thao và sự kiện, quản lý tài chính, trí thông minh và hệ thống thông tin trong kinh doanh, quản lý tài chính, tài chính và ngân hàng, công nghệ thông tin, tâm lý

Hoàn tất cao đẳng tại JCU

16 tháng

Đại học

Kinh doanh quốc tế, marketing, quản lý, kế toán, quản trị du lịch và nhà hàng khách sạn, quản lý thể thao và sự kiện, quản lý tài chính, trí thông minh và hệ thống thông tin trong kinh doanh, tài chính và ngân hàng, nuôi trồng thủy sản, kinh tế và khoa học môi trường, công nghệ thông tin, khoa học máy tính và mạng, thiết kế games và tương tác máy tính con người, giáo dục mầm non

Hoàn tất lớp 12 với GPA từ 7.0 trở lên và IELTS 6.0 (riêng chương trình cử nhân giáo dục IELTS 6.5) hoặc học tiếng Anh tại JCU

2 – 3 năm

Dự bị thạc sĩ

Chương trình chung cho tất cả các ngành

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học và IELTS 6.0 hoặc học tiếng Anh tại JCU

4 tháng

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh, quản lý du lịch và nhà hàng khách sạn quốc tế, kế toán chuyên nghiệp, tin học thương mại, máy tính và mạng, công nghệ tương tác và thiết kế games, phục hồi thiên tai và đô thị vùng nhiệt đới bền vững, công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh, kế toán chuyên nghiệp và quản trị kinh doanh, quản lý du lịch và nhà hàng khách sạn quốc tế và quản trị kinh doanh

Tốt nghiệp đại học được công nhận, không yêu cầu kinh nghiệm và IELTS 6.5 hoặc học tiếng Anh tại JCU. Riêng ngành thiết kế đô thị IELTS 6.0 và không kỹ năng nào dưới 6.0 hoặc học tiếng Anh tại JCU

1 năm – 16 tháng

Công ty Du học INEC

  • Tổng đài: 1900 636 990
  • Hotline miền Bắc & Nam: 093 409 3311 – 093 409 3040 – 093 409 4411
  • Hotline miền Trung: 093 409 9070 – 093 409 9983
  • Email: inec@inec.vn
  • Đăng ký tư vấn du học Singapore: https://goo.gl/aI1NIH 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
5.0
(Tổng cộng 3 )
ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ
Thời gian đầu mới qua Singapore, điều gây sốc thật sự với em chính là ngôn ngữ. Phát âm tiếng Anh của người Singapore khác rất nhiều so với cách phát âm em học ở Việt Nam, kể cả từ người Việt hay người nước ngoài dạy tiếng Anh.
VIDEO DU HỌC SINH
Chị Lê Thùy Dương (Selena Le) là đại diện tuyển sinh Việt Nam của Đại học James Cook (JCU) phân viện Singapore. Thuộc top 2% đại học hàng đầu thế giới, JCU có thế mạnh về nghiên cứu các vấn đề kinh tế và tâm lý trong khu vực nhiệt đới. Tiêu chí của JCU là giúp sinh viên tốt nghiệp tạo được dấu ấn khác biệt cho môi trường và cộng đồng. Chị Thùy Dương đánh giá cao INEC trong vai trò là đại diện tuyển sinh hàng đầu của JCU Singapore tại Việt Nam với bằng chứng rõ ràng nhất là giải thưởng “Agent of the Year” mà INEC được JCU trao tặng năm 2017 vừa qua.

James Cook University Singapore nói gì về INEC?

CỘNG ĐỒNG DU HỌC SINH

Đăng nhập INEC

Back To Top